Sgwrs ar Radio Cymru

https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m0002h57 (1.38)

Cefais y cyfle anhygoel i gael sgwrs ar y radio gyda Siân Cothi am fy ngwaith, yn benodol fy ymchwil mewn i golau. I baratoi, roedd rhaid i mi yrru nodiadau o destunau fyswn yn gallu siarad am, dyma’r copi yrrai si’r cynhyrchydd.

Helo! Fy enw i yw Llio Davies o Drawsfynydd, dwi ar fy nhrydedd flwyddyn ym Mhrif Ysgol Fetropolitan Caerdydd yn astudio cwrs Artist Dylunwr: Gwneuthurwr. Mae’r cwrs yn eang iawn, mae modd defnyddio unrhyw broses neu ddeunydd sydd o ddiddordeb i chi. Rwyf yn arbenigo mewn cerameg, cerameg yw’r term o ddisgrifio clai sydd wedi caledu drwy ddefnyddio gwres, rydym yn defnyddio’r Odyn sydd fel ffwrn fawr sydd yn gallu cynhesu’r clai fynnu i dymheredd o 1400.

Rwyf yn benodol yn defnyddio clai Porcelain, fel arfer mae porcelain yn cael ei ddefnyddio i wneud llestri. Fel arfer os ydych chi’n gweld cwpanau bach tenau gwyn mae mwy na thebygol wedi cael ei wneud allan o porcelain. Dewisais porcelain fel deunydd gan ei fod yn galluogi golau treulio drwyddo, rwyf yn gallu cymryd mantais o’r proses yma i wneud cynnyrch golliadau. Gall golau dim ond treulio drwy haen denau o porcelain, gall hyn wneud y deunydd yn anodd gweithio gyda gan ei fod yn gain, mae’r deunydd hefyd gyda chof cryf, felly os yw gamgymeriad yn cael ei gwneud yn ystod y proses o greu, ar ôl iddo fod yn yr odyn, byddai wedi cofio’r camgymeriad yma ac wedi cychwyn symud yn ôl i’w siâp cychwynnol, felly mae’n gallu fod yn ddeunydd eithaf heriol i’w ddefnyddio.

Mae cymuned stiwdio yn bwysig iawn i ni ar y cwrs, mae’n hanfodol i ni allu trafod a datblygu syniadau, fe wnaeth pwysigrwydd yr amgylchedd stiwdio gwneud mi eisiau ymchwilio mewn i beth sydd yn creu amgylchedd creadigol ac arloesol, felly penderfynais ymchwilio fwy mewn i hyn i fy nhraethawd hir. Y prif elfennau edrychais mewn i oedd effeithiau corffol ein hamgylchedd sydd yn gallu cael effaith da ar ein hiechyd meddwl sydd o ganlyniad yn gwellhau ein creadigrwydd.

Mae goleuadau isel yn gallu creu niwed i’n llygaid drwy roi straen arnynt, all hyn achosi cur pen ac drymdod sydd yn cael effaith ar productivity y gwaith gan eu bod yn colli cymhelliant. Ar y llaw arall gall olau artiffisial a dwysedd uchel rhoi effaith gwael ar ein productivity. Oherwydd natur cryfder y golau, gall hyn rhoi cur pen i weithwyr, hyn yw prif reswm ni’n cael migranes yn gwaith.

Mae effaith golau artiffisial yn y gweithle ar productivity gwaith yn gallu bod yn anferth, felly mae darganfod y cydbwysedd perffaith sydd yn ffitio gweithle yn bwysig iawn i iechyd gweithwyr. Mae o amgylch 70% o weithwyr yn anhapus gyda golau yn eu swyddfa.

Y math o golau gorau ni’n gallu cael yn y gweithle yw golau naturiol, mae’n lleihau’r canran y bobl yn cael cur-pen, ac yn lleihau stress. Mae hyn oherwydd gall golau effeithio’r corf mewn dwy ffordd. Gall ein heffeithio yn uniongyrchol pa mor dda ni’n gweld ac yn anuniongyrchol sut mae’n effeithio ein mood ac ymddygiad.

Mae golau cynnes yn cael ei ddefnyddio mewn ystafelloedd i weithwyr cael egwyl i wneud ni ymlacio a llonyddu, mae golau naturiol yn cael ei ddefnyddio orau mewn ystafelloedd cynadledda gan ei fod dal yn groesawgar ond ddigon i’n cadw’n wyliadwrus. Bydd golau oer yn cael ei ddefnyddio mewn ystafelloedd i feddwl am syniadau yn gyflym, i wella ein mood ac productivity. Mae hefyd lleihau melatonin sydd yn gostwng blinder.

Felly mae effeithiau seicolegol mae golau naturiol yn enwedig yn cael ar productivity gwaith yn bositif ac yn cael ei argymell yn gryf i bawb, ond yn anffodus nid yw phob adeilad wedi cael ei ddylunio gyda hyn mewn golwg, mae llawer o ystafelloedd heb ffenestri. Dyma sut rwyf wedi gallu dechrau cyflwyno fy ymchwil mewn i fy ngwaith dylunio, drwy wneud goleuadau allan o porcelain sydd yn dynwared golau naturiol i’r tŷ.

Ni fwy awyddus nawr i gael ‘smart technology’ yn ein gweithle a chartref sydd yn gallu casglu data ar amryw o elfennau dyddiol. Mae rhai busnesau wedi rhoi sensors yn seti gweithwyr i gasglu data o faint ac amser maent yn treulio wrth eu desg a faint o’r gloch maent yn cyrraedd y gwaith i ddechrau’r broses o oleuo’r gweithle yn naturiol gyn i bawb gyrraedd. Yn y cartref mae cynnyrch fel ‘Alexa’ sef dyfais cynorthwyo sydd wedi cael ei ddylunio gan Amazon yn galluogi ni ofyn cwestiynau i wneud ar dywydd, newyddion traffig a llawer mwy. Mae modd i’r dechnoleg yma gysylltu gyda golau tŷ i newid y cryfder neu liw i amser penodol o’r dydd sydd yn gallu helpu ein hiechyd meddwl.

Mae light therapy yn cael ei ddefnyddio yn barod i helpu mood disorders fel SAD, Seasonal Affective Disorder sef cyflwr ble mae pobl yn teimlo iselder ar rhai cyfnod o’r flwyddyn, fel arfer yn ystod y gaeaf ble ni’n cael llai o amser golau dydd. Rhan o’r therapi yma yw cael chi i fod yn agored i olau llachar o fewn yr awr gyntaf o ddeffro i ddynwared golau naturiol, gallai’r wybodaeth yma cael ei fwydo i dechnoleg y golau i oleuo’r tŷ.

Mae lliw sydd yn cael ei greu drwy ddefnyddio golau artiffisial yn gallu osgoi emosiynau gwahanol a chael effeithiau eraill ar y corf. Mae golau glas neu wyn llachar yn gwneud ni’n egnïol ac yn gallu tarfu ar ein patrwm cysgu, dyma pam mae pobl ddim yn argymell i ni ddefnyddio ein ffonau symudol o leiaf awr cyn mynd i’r gwely. Mae defnyddio golau coch neu oren gyn mynd i’r gwely yn gallu gwella ein hiechyd meddwl, gan fod golau coch yn gallu cynyddu melatonin sydd yn rhoi cwsg gwell i ni.

Felly yn defnyddio’r ymchwil yma mae pobl yn dechrau dylunio goleuadau sydd yn gwybod yr amser ni’n dechrau codi, felly byddai’n dechrau deffro ni’n naturiol gyda golau coch tua thair awr cyn i ni ddechrau deffro, wedyn yn datblygu i oren a melyn yn nes at yr amser ni eisiau deffro, mae hyn yn gwneud i ni ddeffro mwy ysgafn. I helpu ni gysgu maer golau yn gallu fflachio mewn rhythm araf i ni ei ddilyn gyda’n hanadl, felly drwy ddefnyddio arweiniad y golau byddai’n ymlacio ni’n barod i fynd i gysgu.

Tips ar gyfer goleuo ty

  • Gadael cymaint o olau naturiol mewn i’r gwaith
  • Os ydych chi eisiau gwella patrwm cysgu adre, rwyf yn argymell edrych mewn i gynhyrchion ‘smart lights’

Byddaf yn defnyddio’r wybodaeth yma i fy ngwaith terfynol, bydd yn cael ei arddangos ar y 29 o Fai ym Mhrif Ysgol Celf a Dylunio Metropolitan Caerdydd ar gampws Llandaf, croeso i bawb ei ymweld, bydd rhai elfennau o’r sioe ar gael ar y we hefyd ar wefan y brif ysgol.

 

%d bloggers like this: